به ياد آر

به یاد آر نه به خاطر نداشته هایت که داشتی وندیدی ‘ به یاد آر نه به خاطر پشت سر ماندهایت ‘ خشت های ویران شده و برگها ی پوسیده که به خاطر ریشه هایی که استوارترت می کند

مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
بهمن 86
2 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
1 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
5 پست